PRAVILA ŠAHOVSKE IGRE FIDE

Sadržaj:

PREDGOVOR                                                                 strana 1

OSNOVNA PRAVILA IGRE

Priroda i ciljevi šahovske partije                                            strana 2

Početni položaj figura na šahovskoj ploči                            strana 2

Kretanje figura                                                                 strana 3

Izvedba poteza                                                                 strana 8

Završetak partije                                                              strana 9

PRAVILA TAKMIČENJA

 Šahovski sat                                                                      strana 9

 Nepravilnosti                                                                   strana 11

 Zapisivanje poteza                                                          strana 11

 Neodlučena partija                                                          strana 12

 Ubrzani završetak                                                           strana 13

 Bodovanje                                                                         strana 13

 Ponašanje igrača                                                             strana 14

 Uloga sudaca (vidjeti Predgovor)                                          strana 14

 FIDE                                                                                   strana 15

Dodaci:

A. Ubrzana igra                                                                                 strana 15

B. Brzopotezni šah                                                                                      strana 15

C. Algebarska notacija                                                                     strana 16

D. Igra s ubrzanim završetkom kad sudac nije prisutan                              strana 17

E. Pravila za igru sa slijepim i slabovidnim osobama                                 strana 18

F. Pravila "Chess960" varijante šaha                                                     strana 19

Kratke upute u slučaju da treba prekinuti partiju                                           strana 20

 

Pravila šaha FIDE pokrivaju igru za šahovskom pločom.

Tekst na engleskom jeziku je izvorna verzija Pravila šaha prihvaćenih na 79. Kongresu FIDE u Dresdenu (Njemačka), novembar 2008., koja se primjenjuju od 1. jula 2009.godine.

U Pravilima riječi "on", "njemu" i "njegov" uključuju i riječi "ona", "njoj" i "njen".

 

PREDGOVOR

 

Pravila šaha ne mogu pojasniti sve slučajeve koji se mogu pojaviti tokom partije, niti

mogu regulirati sve administrativne probleme. Tamo gdje slučajevi nisu jasno iskazani članom Pravila moguće je donijeti ispravnu odluku proučavanjem analognih slučajeva koji su razmatrani u Pravilima. Pravila podrazumijevaju potrebnu sudačku kompetenciju, zdravu prosudbu i potpunu nepristranost. Previše detaljna pravila mogu uskratiti sucu slobodu prosudbe i spriječiti ga u pronalaženju rješenja problema kakvo nalaže poštenje, logika i posebno važni momenti.

FIDE poziva sve šahiste i federacije da prihvate ovaj pristup.

 

Federacije članice FIDE slobodne su uvesti detaljnija pravila osiguravajući da:

a) ne proturječe službenim Pravilima šaha FIDE na bilo koji način;

b) su primjenom ograničena na područje te federacije;

c) nisu valjana na bilo kojem meču u organizaciji FIDE, državnom prvenstvu ili

    kvalifikacijskom takmičenju, ili na turniru za FIDE titule ili rejting.

 


OSNOVNA PRAVILA IGRE

 

Član 1. Priroda i ciljevi šahovske partije

 

1.1. Šahovsku partiju igraju dva protivnika koji naizmjence pokreću figure na

kvadratnoj ploči zvanoj "šahovska ploča". Igrač s bijelim figurama započinje igru. Za

igrača se kaže da je "na potezu" kada je potez njegovog protivnika "dovršen".

(Vidjeti član 6.7)

1.2. Cilj svakog igrača je dovesti protivnikovog kralja "pod udar" tako da protivnik

nema ispravnog poteza. Za igrača koji to postigne kaže se da je "matirao"

protivničkog kralja i da je pobijedio u partiji. Zabranjeno je ostavljanje vlastitog

kralja pod udarom, izlaganje vlastitog kralja napadu kao i "uzimanje" protivničkog

kralja. Protivnik čiji je kralj matiran je izgubio partiju.

1.3. Ako je pozicija takva da niti jedan igrač nema mogućnost matiranja partija je

neriješena.

 

Član 2. Početni položaj figura na šahovskoj ploči

2.1. Šahovska ploča se sastoji od mreže 8x8 polja sa 64 jednaka kvadrata,

naizmjence svijetla ("bijela" polja) i tamna ("crna" polja).

Šahovska ploča se postavlja između igrača tako da je polje, za igrača, u desnom kutu

bijelo.

2.2. Na početku partije jedan igrač ima 16 figura svijetle boje ("bijele" figure), a drugi

16 figura tamne boje ("crne" figure).

Te figure su:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Početna pozicija figura na šahovskoj ploči je:

2.4. Osam okomitih nizova polja nazivaju se "linije". Osam vodoravnih nizova polja

nazivaju se "redovi". Ravni niz polja iste boje, koji idu od jednog ruba ploče do

susjednog ruba, naziva se "dijagonala".

 

Član 3. Kretanje figura

3.1. Nije dozvoljeno igrati figurom na polje na kojem se nalazi figura iste boje. Ako se

igra figurom na polje zauzeto protivnikovom figurom protivnikova se figura uzima i

uklanja sa šahovske ploče kao dio istog poteza. Za figuru se kaže da napada neko

polje ako ta figura može na tom polju uzeti protivnikovu figuru u skladu sa članovima 3.2. do 3.8.

Smatra se da figura napada polje čak i ako je takvoj figuri spriječeno kretanje

prema tom polju jer bi to vodilo ostavljanju ili postavljanju vlastitog kralja pod udar.

3.2. Lovcem se može igrati na bilo koje polje na dijagonali na kojoj se nalazi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Topom se može igrati na bilo koje polje na liniji ili redu na kojem se nalazi.

3.4. Damom se može igrati na bilo koje polje na liniji, redu ili dijagonali na kojoj se

nalazi.

3.5. Prilikom odigravanja poteza lovac, top ili dama ne smiju prelaziti preko figura koje

im stoje na putu.

3.6. Skakačem se može igrati na jedno od najbližih polja onom na kojem se nalazi, ali

ne na istom redu, liniji ili dijagonali.

 

 

 

 

 

 

3.7. a) Pješak se može kretati prema naprijed na slobodno polje neposredno

ispred sebe na istoj liniji, ili

b) svojim prvim potezom pješak se može kretati kao pod 3.7.a ili

napredovati za dva polja naprijed na istoj liniji uz uvjet da su oba polja

slobodna, ili

c) pješak se može kretati na polje zauzeto protivnikovom figurom koja se

nalazi dijagonalno ispred njega na susjednoj liniji, uzimajući tu figuru.

d) Pješak koji napada polje koje je prešao protivnikov pješak koji je

napredovao za dva polja u jednom potezu sa svog početnog polja, može

uzeti tog protivnikovog pješaka kao da je isti pomaknut samo za jedno

polje. Ovo uzimanje moguće je samo u slijedećem potezu i naziva se

uzimanje "en passant".

e) Kada pješak dostigne najudaljeniji red od njegovog početnog položaja,

mora se zamijeniti kao dio istog poteza na istom polju novom damom,

topom, lovcem ili skakačem iste boje. Igračev izbor nije ograničen na

figure koje su prethodno uzete. Ova zamjena pješaka drugom figurom

naziva se "promocijom" i nova figura djeluje odmah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. a) Kraljem se može igrati na dva različita načina:

pomicanjem na bilo koje susjedno polje koje nije pod udarom jedne ili više

protivnikovih figura

ili "rokiranjem". Rokada je potez kralja i jednog topa iste boje po

igračevom prvom redu koji se smatra jednim potezom kralja, a izvodi se

na slijedeći način: kralj se premjesti sa svog početnog polja dva polja

prema topu na njegovom početnom polju, te se zatim top prebaci preko

kralja na polje koje je kralj upravo preskočio.

b) 1) Pravo na rokadu je izgubljeno:

(a) ako je kraljem već igrano, ili

(b) sa topom kojim je već igrano.

2) Rokada je privremeno spriječena:

(a) ako je polje na kojem se nalazi kralj, polje koje treba prijeći kralj

ili polje na koje treba doći kralj pod udarom jedne ili više

protivnikovih figura;

(b) ako se između kralja i topa kojim se namjerava izvoditi rokada

nalazi bilo koja figura.

3.9. Kaže se da je kralj ″u šahu″ ako ga napada jedna ili više protivničkih figura, čak i

ako je takvoj figuri spriječeno kretanje prema tom polju jer bi to vodilo ostavljanju

ili postavljanju vlastitog kralja pod udar. Nijedna se figura ne smije micati ako se

tim potezom kralj iste boje izlaže šahu ili se taj kralj ostavlja u šahu.

 

 

 

 

Član 4. Izvedba poteza

 

4.1. Svaki se potez mora izvesti jednom rukom.

4.2. Pod uvjetom da najprije iskaže namjeru (npr. izjavom "j'adoube" ili "I adjust" ili

"popravljam"), igrač koji je na potezu može popraviti jednu ili više figura na

njihovim poljima.

4.3. Ako igrač na potezu namjerno, izuzev opisanog u članu 4.2, na šahovskoj ploči

dotakne:

a) jednu ili više svojih figura, mora igrati figurom koju je prvu taknuo, a kojom

je moguće igrati, ili

b) jednu ili više protivnikovih figura, mora uzeti figuru koju je prvu dotaknuo,

a može je uzeti, ili

c) po jednu figuru jedne i druge boje, mora uzeti protivnikovu figuru svojom

figurom, ili ako je to nemoguće, igrati ili uzeti prije taknutu figuru kojom

može igrati ili koju može uzeti. Ako je nejasno koja je figura prije taknuta,

takvom se smatra igračeva, a ne protivnikova figura.

4.4. Ako igrač na potezu:

a) namjerno dotakne kralja i topa mora rokirati na tu stranu ako je rokada

dozvoljena,

b) namjerno dotakne topa, a potom svoga kralja, u tom potezu ne smije

rokirati na tu stranu i postupa se u skladu sa članom 4.3.a.

c) namjeravajući rokirati dotakne kralja ili kralja i topa istovremeno, a rokada

je na toj strani nemoguća, igrač mora igrati drugi ispravan potez

kraljem (što uključuje i rokadu na drugu stranu). Ako s kraljem ne

može igrati, igrač može igrati bilo koji mogući potez,

d) promovira pješaka izbor figure je konačan kada figura dotakne polje

promocije.

4.5. Ako nije moguće igrati ili uzeti bilo koju od taknutih figura, igrač može odigrati bilo

koji ispravan potez.

 

4.6. Kada se figura, kod ispravnog poteza ili dijela ispravnog poteza, ispusti na polje

ne može se premjestiti na drugo polje u istom potezu. Potez se tada smatra

izvršenim:

a) u slučaju uzimanja, kada je uzeta figura uklonjena sa šahovske ploče i igrač,

koji je postavio svoju figuru na njeno novo polje, ispusti svoju figuru iz

ruke

b) u slučaju rokade kad igrač ispusti topa na polje koje je prethodno prešao

kralj. Kada igrač ispusti kralja iz ruke, potez još nije odigran, ali igrač više

nema pravo odigrati bilo koji potez osim rokade na toj strani, ako je

moguća

c) u slučaju promocije pješaka, kada je pješak uklonjen sa šahovske ploče i igrač

ispusti iz ruke novu figuru na polje promocije. Ako igrač ispusti iz ruke

pješaka koji je stigao do polja promocije, potez još nije odigran, ali igrač

više nema pravo odigrati pješaka na drugo polje.

Potez se smatra odigranim kada su ispunjeni svi bitni zahtjevi člana 3. Ako

potez nije ispravan, treba odigrati drugi prema članu 4.5.

4.7. Igrač gubi pravo reklamacije protivnikove povrede člana 4 kad namjerno dotakne

figuru.

 

 

 

Član 5. Završetak partije

 

5.1. a) Partiju je dobio igrač koji je matirao protivnikovog kralja. Tim je partija

odmah završena, pod uvjetom da je potez kojim se matira pravovaljan.

b) Partiju je dobio igrač čiji je protivnik izjavio da predaje. Tim je partija odmah završena.

5.2. a) Partija je završena remijem kada igrač na potezu ne može odigrati niti

jedan ispravan potez, a kralj mu nije u šahu. Za partiju se kaže da je

završena "patom". Tim je partija odmah završena, pod uvjetom da je

potez kojim se dolazi do pat pozicije pravovaljan.

b) Partija je završena remijem kada nastane pozicija u kojoj niti jedan igrač

ne može matirati protivnikovog kralja bilo kojim nizom ispravnih poteza.

Za partiju se kaže da je završena "mrtvom pozicijom". Tim je partija

odmah završena, pod uvjetom da je potez koji je doveo do te pozicije

ispravan. (Vidjeti član 9.6.)

c) Partija završava remijem dogovorom dvojice igrača u toku partije. Tim je

partija odmah završena. (Vidjeti član 9.1)

d) Partija može završiti remijem ako će se bilo koja identična pozicija pojaviti

ili se pojavila na šahovskoj ploči najmanje tri puta. (Vidjeti član 9.2.)

e) Partija može završiti remijem, ako je svaki od igrača povukao najmanje

posljednjih 50 uzastopnih poteza bez micanja bilo kojeg pješaka i bez

uzimanja. (Vidjeti član 9.3)

 

       PRAVILA TAKMIČENJA

 

Član 6. Šahovski sat

 

6.1. "Šahovski sat" podrazumijeva sat s dva pokazatelja vremena međusobno spojena na način da samo jedan od njih smije raditi u bilo kojem trenutku.

Pod "satom" se u Pravilima šaha podrazumijeva jedan od dva pokazatelja

vremena.

Svaki pokazatelj vremena ima "zastavicu".

"Pad zastavice" podrazumijeva da je igraču isteklo dodijeljeno vrijeme.

6.2. a) Pri upotrebi šahovskog sata svaki igrač mora odigrati minimalni broj ili sve

poteze u dodijeljenom mu vremenu i/ ili mu se može dodijeliti dodatno

vrijeme za svaki potez. Sve to treba biti određeno unaprijed.

b) Vrijeme koje igrač uštedi u jednom periodu igre dodaje se vremenu koje

on ima na raspolaganju u sljedećem periodu, osim kada se igra s

"vremenskom zadrškom".

Pri igranju s vremenskom zadrškom jednom i drugom igraču se dodjeljuje

"glavno vrijeme za razmišljanje". Svaki igrač također dobiva i "fiksno

dodatno vrijeme" za svaki potez. Smanjivanje glavnog vremena za

razmišljanje počet će tek nakon isteka fiksnog vremena. Pod uvjetom da

igrač zaustavi svoj sat prije isteka fiksnog vremena glavno vrijeme za

razmišljanje neće se promijeniti bez obzira na iznos utrošenog fiksnog

vremena.

6.3. Odmah po padu zastavice mora se provjeriti ispunjenje zahtjeva iz člana 6.2.a.

6.4. Prije početka partije sudac odlučuje gdje će se postaviti sat.

6.5. U vrijeme predviđeno za početak partije ukljućuje se sat igrača koji ima bijele

figure.

 

6.6. a) Svaki igrač koji stigne za šahovsku ploču nakon početka seanse će

izgubiti partiju. Dakle, dozvoljeno kašnjenje je 0 minuta. Pravila takmičenja mogu odrediti drukčije.

b) Ako pravila takmičenja drukčije definiraju dozvoljeno kašnjenje, primijenit će se slijedeće. Ako nijedan igrač na početku partije nije prisutan, igrač koji ima bijele figure gubi sve vrijeme proteklo do njegovog dolaska; osim kada pravila tog takmičenja propisuju drukčije ili ako sudac odluči drukčije.

6.7. a) Tokom partije svaki igrač, odigravši svoj potez na šahovskoj ploči, treba

zaustaviti svoj i uključiti protivnikov sat. Igraču uvijek mora biti omogućeno zaustaviti svoj sat. Dok to ne uradi njegov se potez ne smatra završenim, osim ako je odigranim potezom završena partija. (Vidjeti članove 5.1.a, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c i 9.6.)

Vrijeme između odigravanja poteza na šahovskoj ploči, zaustavljanja svog i

uključivanja protivnikovog sata smatra se dijelom vremena dodijeljenog

igraču,

b) Igrač mora zaustaviti sat istom rukom kojom je odigrao potez. Zabranjeno

je držati prst na satu ili "lebdjeti" nad njim,

c) Igrač mora pravilno koristiti sat. Zabranjeno je jako udaranje po satu, uzimanje sata u ruke i prevrtanje sata. Nepravilno korištenje sata podliježe kazni u skladu sa članom 13.4.,

d) Ako igrač nije sposoban koristiti sat, pronaći će pomoćnika, prihvatljivog

sucu, koji će obavljati tu dužnost. Sudac će njegov sat namjestiti na pravedan način.

6.8. Smatra se da je zastavica pala kada to uoči sudac ili kada na to ispravno ukaže

jedan od igrača.

6.9. Igrač koji ne odigra predviđeni broj poteza unutar dodijeljenog vremena za

razmišljanje gubi partiju, osim slučajeva u kojima se primjenjuju odredbe članova

5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b. i 5.2.c. Međutim, partija je remi, ako je pozicija takva da

protivnik ne može matirati bilo kojim nizom ispravnih poteza.

6.10. a) Svaki se znak sata smatra konačnim ukoliko nema očitih neispravnosti.

Očito neispravan sat treba zamijeniti. Sudac treba zamijeniti sat i upotrijebiti svoju najbolju procjenu pri određivanju vremena na zamjenskom šahovskom satu.

b) Ako se za vrijeme igre utvrdi da je jedan ili oba sata neispravno namješten, sat treba odmah zaustaviti bilo igrač bilo sudac. Sudac će namjestiti ispravne postavke i korigirati vremena i brojač poteza.On treba upotrijebiti svoju najbolju procjenu kod određivanja

ispravnih postavki.

6.11. Ako su obje zastavice pale, a nije moguće utvrditi koja je pala prije onda:

a) će se partija nastaviti ako se to dogodilo u bilo kojem periodu igre osim u

zadnjem.

b) je partija remi ako se to dogodilo u periodu u kojem se moraju odigrati svi

preostali potezi.

6.12. a) Ako partiju treba prekinuti, sudac će zaustaviti satove.

b) Igrač smije zaustaviti satove samo ako ima namjeru tražiti sučevu pomoć,

npr. kod izvođenja promocije, a tražena figura nije pri ruci.

c) U oba slučaja sudac odlučuje kad će se partija nastaviti.

d) Ako igrač zaustavi satove s namjerom da zatraži sučevu pomoć, sudac

će utvrditi je li igrač imao valjan razlog za to. Ako je očito da igrač nije

imao valjan razlog za zaustavljanje satova bit će kažnjen u skladu sa članom

13.4.

6.13. Ako se pojavi neka nepravilnost i/ili treba vratiti figure u prethodnu poziciju sudac treba upotrijebiti svoju najbolju procjenu pri određivanju vremena koje će

pokazivati satovi. Ako je nužno sudac će na satu namjestiti i brojač poteza.

 

6.14. Ekrani, monitori ili demonstracijske ploče koje pokazuju trenutnu poziciju na

šahovskoj ploči, poteze i broj odigranih poteza, te satovi koji pokazuju i broj odigranih

poteza, dozvoljeni su u turnirskim dvoranama. Međutim, igrač ne može izvršiti

reklamaciju temeljem informacije iskazane na taj način.

 

Član 7. Nepravilnosti

7.1. a) Ako se tokom partije utvrdi da je početna pozicija figura bila nepravilna,

partija će se poništiti i odigrati nova.

b) Ako se tokom partije utvrdi da je šahovska ploča postavljena protivno

odredbama člana 2.1, partija će se nastaviti, ali postignuta pozicija se mora prebaciti na pravilno postavljenu šahovsku ploču.

7.2. Ako je partija počela obrnutim bojama figura, nastavit će se, osim ako sudac ne

odluči drugačije.

7.3. Ako igrač poremeti položaj jedne ili više figura uspostavit će ispravnu poziciju

nauštrb svog vremena. Ako je nužno, igrač ili njegov protivnik mogu zaustaviti sat

i zatražiti sučevu pomoć. Sudac može kazniti igrača koji je poremetio položaj

figura.

7.4. a) Ako se tokom partije utvrdi da je odigran nepravilan potez, uključujući i

nepravilnu promociju pješaka ili uzimanje protivničkog kralja, uspostavit će se pozicija koja je bila neposredno prije nastanka nepravilnosti. Ako se ne može uspostaviti poziciju koja je bila neposredno prije nepravilnosti, partija se nastavlja od posljednje utvrđene pozicije prije nepravilnosti.

Satovi će se namjestiti u skladu sa članom 6.13. Na potez kojim se

zamjenjuje nepravilan potez primjenjuju se odredbe članova 4.3 i 4.6.

Partija se zatim nastavlja od utvrđene pozicije.

b) Nakon odluke donesene na temelju člana 7.4.a, za prva dva nepravilna

poteza od strane istog igrača sudac će dodati igračevom protivniku po

dvije minute dodatnog vremena za razmišljanje; za treći nepravilan potez

istog igrača, sudac će partiju proglasiti za njega izgubljenom. Međutim,

partija je remi ako je pozicija takva da protivnik ne može matirati igračevog kralja bilo kojim nizom ispravnih poteza.

7.5. Ako se tokom partije utvrdi da su figure pomaknute s njihovih polja, uspostavit će

se pozicija prije nepravilnosti. Ako se ne može utvrditi pozicija neposredno prije

nepravilnosti, partija će se nastaviti od posljednje utvrđene pozicije prije

nepravilnosti. Satovi će se namjestiti u skladu sa članom 6.13. Partija se zatim

nastavlja od utvrđene pozicije.

 

Član 8. Zapisivanje poteza

 

8.1. Tokom partije od svakog se igrača traži da zapisuje svoje i protivnikove poteze

na korektan način, potez za potezom, što je moguće jasnije i čitljivije, algebarskom notacijom (Dodatak C), na obrascu propisanom za takmičenje.

Zabranjeno je pisanje poteza unaprijed, osim ako igrač reklamira remi prema

članu 9.2 ili 9.3 ili kod odgode partije prema Uputama za prekinute partije

tačka 1.a.

Igrač može, ako to želi, odgovoriti na protivnikov potez prije nego isti zapiše. Mora

zapisati svoj prethodni potez prije odigravanja slijedećeg poteza.

Ponudu remija moraju zapisati oba igrača na svojim obrascima za zapisivanje

partije. (Dodatak C.13)

Ako igrač nije u mogućnosti održavati zapis partije, može osigurati pomoćnika,

prihvatljivog sucu, za zapisivanje poteza. Sudac će namjestiti njegov sat na

pravedan način.

8.2. Obrazac za zapisivanje partije treba biti vidljiv sucu tokom cijele partije.

8.3. Obrasci za zapisivanje partija su vlasništvo organizatora takmičenja.

8.4. Ako je igraču preostalo manje od pet minuta na satu u nekom periodu igre, a

nema dodatnog vremena od 30 sekundi ili više koje se dodaju nakon svakog

poteza, tada do kraja perioda nije dužan udovoljiti zahtjevima iz člana 8.1.

Odmah nakon pada jedne od zastavica igrač mora u potpunosti popuniti svoj

obrazac za zapisivanje partije prije pomicanja figure na šahovskoj ploči.

8.5. a) Ako ni jedan od igrača nije dužan održavati zapis partije u skladu sa

odredbama člana 8.4, sudac ili pomoćnik trebaju nastojati biti prisutni i održavati zapis partije. U tom slučaju, odmah nakon pada jedne od zastavica, sudac treba zaustaviti satove. Oba igrača tada popunjavaju svoje obrasce za zapisivanje partija koristeći se sučevim ili protivnikovim obrascem.

b) Ako samo jedan igrač nije dužan održavati zapis partije u skladu sa odredbama člana 8.4, odmah nakon pada bilo koje zastavice dužan je u potpunosti popuniti svoj obrazac za zapisivanje partije prije pomicanja figure na šahovskoj ploči. Pod uvjetom da je na potezu, igrač može koristiti protivnikov obrazac za zapisivanje partije, ali ga mora vratiti protivniku prije nego povuče potez.

c) Ako nema potpunog obrasca za zapisivanje partija igrači moraju rekonstruirati partiju na drugoj šahovskoj ploči i pod nadzorom suca ili pomoćnika. Prije početka rekonstrukcije on će zabilježiti poziciju na šahovskoj ploči, vrijeme na satovima i broj odigranih poteza, ako je taj podatak dostupan.

8.6. Ako se obrasci ne mogu ažurirati pokazujući da je igrač prekoračio dodijeljeno

vrijeme, slijedeći odigrani potez će se smatrati prvim u slijedećoj vremenskoj seansi, osim ako ima dokaza da je odigran veći broj poteza.

8.7. Na kraju partije oba igrača trebaju potpisati oba obrasca za zapisivanje partija koji pokazuju rezultat partije. Čak i ako je netačan, taj će rezultat ostati, osim ako

sudac ne odluči drugačije.

 

Član 9. Neodlučena partija

 

9.1. a) Pravila takmičenja mogu specificirati da igrači ne smiju pristati na

remi bez dozvole suca, bilo to prije zadanog minimalnog broja poteza ili ne.

b) Ako pravila takmičenja dopuštaju remi dogovorom onda vrijedi:

1) Igrač koji želi ponuditi remi treba to napraviti nakon što odigra potez

na šahovskoj ploči, a prije zaustavljanja svog i pokretanja protivnikovog

sata. Ponuda u bilo kojem drugom trenutku u toku partije je također

važeća, ali tada u obzir treba uzeti i član 12.6. Nikakav uvjet se

ne smije dodati ponudi. U oba slučaja ponuda se ne može povući i

valjana je dok je protivnik ne prihvati, usmeno odbije, odbije

doticanjem figure s namjerom pomicanja ili uzimanja, ili se partija ne

završi na drugi način.

2) Ponudu remija trebaju zapisati oba igrača u svojim obrascima za

zapisivanje partija oznakom (Vidjeti dodatak C 13).

3) Reklamacija remija temeljem članova 9.2, 9.3 i 10.2 smatra se

ponudom remija.

9.2. Partija je remi na temelju ispravne reklamacije igrača na potezu kad se ista

pozicija najmanje treći put (nije nužno ponavljanjem poteza):

a) treba pojaviti, ako igrač prvo u svoj obrazac upiše svoj potez i izjavi sucu

namjeru da odigra taj potez, ili

b) upravo pojavila, a igrač koji reklamira remi je na potezu.

Pozicije spomenute pod (a) i (b) smatraju se istima ako je isti igrač na potezu, ako

figure iste vrste i boje zauzimaju ista polja i ako su mogućnosti kretanja svih figura

oba igrača jednake.

Pozicije nisu iste ako pješak koji je mogao biti uzet "en passant" više ne može biti

uzet. Kad je kralj ili top prisiljen igrati, izgubit će pravo na rokadu, ako ga je

imao, tek nakon povlačenja poteza.

9.3. Partija je remi na temelju ispravne reklamacije igrača na potezu, ako

a) on upiše u svoj obrazac za zapisivanje partije i najavi sucu svoju namjeru

da odigra potez koji će rezultirati činjenicom da su oba igrača odigrala 50

posljednjih poteza bez pomicanja bilo kojeg pješaka i bez uzimanja, ili

b) su oba igrača odigrala 50 posljednjih poteza bez pomicanja bilo kojeg

pješaka i bez uzimanja.

9.4. Ako igrač dotakne figuru kao u članu 4.3 bez reklamiranja remija na način

naveden u članovima 9.2 i 9.3 on gubi pravo reklamacije u tom potezu.

9.5. Ako igrač reklamira remi na način naveden u članovima 9.2 i 9.3 on smije

zaustaviti satove. (Vidjeti član 6.12.b) Nije mu dozvoljeno povući reklamaciju.

a) Ako se utvrdi da je reklamacija tačna partija je odmah remi.

b) Ako se utvrdi da je reklamacija netačna sudac će dodati tri minute na

protivnikovo preostalo vrijeme za razmišljanje. Tada će se partija nastaviti. Ako je reklamacija bazirana na najavljenom potezu, taj potez se mora odigrati prema članu 4.

9.6. Partija je neriješena kada se postigne pozicija u kojoj se ne može dati mat bilo

kojim nizom ispravnih poteza. Ako je potez kojim je ta pozicija postignuta ispravan

partija odmah završava.

 

Član 10. Ubrzani završetak

 

10.1. "Ubrzani završetak" je period partije, u kojem sve (preostale) poteze treba odigrati u ograničenom vremenu.

10.2. Ako je igraču na potezu preostalo manje od dvije minute na satu, može reklamirati remi prije pada zastavice. Treba pozvati suca i smije zaustaviti satove. (Vidjeti član 6.12.b)

a) Ukoliko se sudac složi s tim da igračev protivnik ne ulaže napor da dobije

partiju na uobičajeni način, ili da nema mogućnosti dobiti partiju na uobičajeni način, proglasit će partiju remijem. U suprotnom odluku će odgoditi ili odbaciti reklamaciju.

b) Ako sudac odgodi svoju odluku, protivniku se mogu dodijeliti dvije dodatne minute vremena za razmišljanje i partija će se nastaviti ako je moguće uz prisutnost suca. Sudac će proglasiti konačni rezultat kasnije, za trajanja partije ili što je prije moguće nakon pada zastavice. Proglasit će partiju remi ako se složi da se konačna pozicija ne može dobiti na uobičajeni način ili da se protivnik nedovoljno trudi dobiti partiju na

uobičajeni način.

c) Ako je sudac odbacio reklamaciju, protivniku bi trebalo dodati dvije dodatne minute vremena za razmišljanje.

d) Odluka suca vezana uz a), b) i c) je konačna.

 

Član 11. Bodovanje

 

 

11.1. Ako unaprijed nije drugačije najavljeno, igrač koji dobije partiju ili dobije partiju bez borbe osvaja jedan bod (1), igrač koji izgubi partiju ili izgubi partiju bez borbe

osvaja nula bodova (0), a igrač koji remizira partiju dobiva pola boda (½).

 

Član 12. Ponašanje igrača

12.1. Igrači ne smiju učiniti ništa što bi šahovsku igru dovelo na loš glas.

12.2 Igračima nije dozvoljeno napuštati "mjesto igre" bez dozvole suca. Pod mjestom

igre se podrazumijevaju: prostor za igru, WC, prostor za osvježenje, izdvojeni

prostor za pušenje i ostala mjesta koja odredi sudac.

Igraču koji je na potezu nije dozvoljeno napustiti prostor za igru bez dozvole suca.

12.3. a) Za vrijeme partije igračima je zabranjeno koristiti bilo kakve bilješke,

izvore informacija ili savjeta, ili analizirati na drugoj šahovskoj ploči.

b) Bez dozvole suca igraču je zabranjeno imati u prostoru za igru mobitel ili

druga elektronska sredstva komunikacije osim ako su potpuno ugašena. Ako takav uređaj proizvede zvuk igrač će izgubiti partiju.

Protivnik će dobiti partiju. Međutim, ako protivnik ne može dobiti nijednim nizom ispravnih poteza, njegov rezultat će biti remi.

c) Pušenje je dopušteno samo u odvojenom prostoru koji je odobrio sudac.

12.4. Obrazac za zapisivanje partije treba koristiti samo za zapisivanje poteza, vremena na satovima, ponuda remija, detalja koji se odnose na reklamaciju i drugih bitnih podataka.

12.5. Igrači koji su završili svoje partije smatraju se gledaocima.

12.6. Zabranjeno je na bilo koji način uznemiravati protivnika i ometati ga. To uključuje

neopravdane reklamacije, neopravdana nuđenja remija ili unošenje izvora buke

u prostor za igru.

12.7. Povreda bilo kojeg dijela članova 12.1 do 12.6 podliježe kaznama u skladu sa

članom 13.4.

12.8. Igrač koji uporno odbija pridržavati se Pravila šahovske igre kažnjava se gubitkom partije.

Sudac će odlučiti o rezultatu protivnika.

12.9. Ako se utvrdi da su oba igrača kriva u smislu člana 12.8 partiju gube oba.

12.10. U slučaju primjene člana 10.2.d ili dodatka D igrač se ne može žaliti na

odluku suca.

Inače igrač ima pravo žalbe na sve ostale sučeve odluke, osim ako pravilnik takmičenja ne određuje nešto drugo.

 

Član 13. Uloga sudaca (vidjeti Predgovor)

 

13.1. Sudac treba paziti da se Pravila šahovske igre striktno provode.

13.2. Sučevo djelovanje mora biti usmjereno dobrobiti takmičenja. Treba biti siguran da su očuvani dobri uvjeti za igru i da se igrače ne uznemirava. Mora nadgledati tok

takmičenja.

13.3. Sudac treba pratiti partije, posebno kad su igrači u vremenskoj oskudici, provesti

odluke koje je donio, te kažnjavati igrače kada je to primjereno.

13.4. Sudac može izreći jednu ili više od dole navedenih kazni:

a) opomenu,

b) uvećanje protivnikovog preostalog vremena za razmišljanje,

c) smanjenje preostalog vremena za razmišljanje prekršitelju,

d) proglašenje partije izgubljenom,

e) prekršitelju smanjiti osvojene bodove u partiji,

f) povećanje bodova protivniku u partiji do mogućeg maksimuma za tu

partiju,

g) isključenje s takmičenja.

13.5 Sudac smije dodijeliti dodatno vrijeme za razmišljanje jednom od ili obojici igrača

u slučaju ometanja partije izvana.

13.6. Sudac ne smije intervenirati u partiju osim u slučajevima opisanim u Pravilima

šahovske igre. Neće ukazati na broj odigranih poteza, osim kad se primjenjuje član 8.5, kad je barem jedna zastavica pala. Sudac se treba suzdržavati od obavještavanja igrača da je njegov protivnik odigrao potez ili da igrač nije pritisnuo njegov sat.

13.7. a) Gledaoci i igrači ostalih partija ne smiju raspravljati o toku partije ili se

na drugi način miješati u partiju. Ako je nužno, sudac može prekršitelje udaljiti iz prostora za igru. Ako neko uoči nepravilnost može o tome obavijestiti samo suca.

b) Osim osobama kojima odobri sudac, u prostoru za igru svima je zabranjeno korištenje mobitela ili neke druge vrste komunikacijskog uređaja kao i u bilo kojem susjednom prostoru kojeg odredi sudac.

 

Član 14. FIDE

 

14.1. Federacije članice mogu od FIDE tražiti službene zaključke o problemima

vezanim za Pravila šahovske igre.

 

DODACI

A. Igra sa ubrzanim tempom

A.1. "Ubrzana partija" je ona u kojoj se svi potezi moraju odigrati u utvrđenom

vremenu, od najmanje 15, a najviše 60 minuta po igraču; ili ako je dodijeljeno

vrijeme + 60 vremenskih dodataka najmanje 15, a najviše 60 minuta po igraču.

A.2. Igrači ne moraju zapisivati poteze.

A.3. Tamo gdje je nadzor igre prikladan, (na primjer jedan sudac na najviše tri

partije) primjenjivat će se Pravila takmičenja.

A.4. Tamo gdje je nadzor igre neprikladan primjenjuju se Pravila takmičenja, osim kad su u suprotnosti sa slijedećim Zakonima ubrzane igre:

a) Nakon što oba igrača odigraju tri poteza ne može se reklamirati nepravilan položaj figura, šahovske ploče ili vremena na satovima.

U slučaju obrnuto postavljenih kralja i dame, rokada s tim kraljem nije

dozvoljena.

b) Sudac će postupiti prema odredbama člana 4 (Taknuta figura) samo ako

to od njega zatraži jedan ili oba igrača.

c) Nepravilan potez je odigran kada je pokrenut protivnikov sat. Protivnik tada ima pravo reklamirati da je igrač odigrao nepravilan potez prije nego odigra svoj potez. Sudac može odlučiti samo nakon takve reklamacije.Međutim, ako su oba kralja u šahu ili promocija pješaka nije dovršena, ako je moguće, sudac treba posredovati.

d) 1) Smatra se da je zastavica pala kada na to ispravno ukaže jedan od igrača. Sudac bi se trebao suzdržati od signaliziranja pada zastavice, ali to može učiniti ako su obje zastavice pale.

2) Pri reklamiranju pobjede zbog pada protivnikove zastavice, igrač koji reklamira mora zaustaviti satove i obavijestiti suca. Za uspješnu reklamaciju je potrebno da je zastavica na satu igrača koji reklamira gore, a protivnikova dolje, kad su satovi zaustavljeni.

3) Ako su obje zastavice pale kao što je opisano u slučajevima 1) i 2), sudac će proglasiti partiju remi.

B. Brzopotezni šah

B.1. "Brzopotezna partija" je ona u kojoj se svi potezi trebaju odigrati u određenom

vremenu kraćem od 15 minuta po igraču; ili ako je dodijeljeno vrijeme + 60

vremenskih dodataka kraće od 15 minuta.

 

B.2. Tamo gdje je nadzor igre prikladan, (jedan sudac na jednu partiju)

primjenjivat će se Pravila takmičenja i dodatak A.2.

B.3. Tamo gdje je nadzor igre neprikladan primijenit će se slijedeće:

a) Igra bi se trebala rukovoditi Pravilima za ubrzani šah, dodatak A, osim

kad su u suprotnosti s ovim Pravilima za brzopotezni šah.

b) Član 10.2 i dodatak A.4.c se ne primjenjuju.

c) Neispravan potez je odigran kad je ukljućen protivnikov sat. Protivnik ima pravo reklamirati pobjedu samo prije odigravanja svog poteza. Međutim, ako protivnik ne može matirati igračevog kralja bilo kojim nizom ispravnih poteza, igrač ima pravo reklamirati remi prije odigravanja svog poteza. Kad protivnik odigra svoj potez, neispravan potez se ne može ispraviti osim zajedničkim dogovorom bez intervencije suca.

C. Algebarska notacija

FIDE na turnirima i mečevima koje organizira priznaje samo jedan način zapisivanja partija, Algebarsku notaciju, te preporučuje upotrebu iste za šahovsku literaturu i časopise. Obrasci za zapisivanje partija ispisani nekom drugom notacijom ne moraju se uzeti kao dokaz u slučajevima gdje se igračev obrazac za zapisivanje partija obično uzima za tu namjenu. Sudac koji primijeti da se igrač ne služi algebarskom notacijom treba upozoriti igrača o ovom zahtjevu.

Opis algebarske notacije

C.1. U ovom opisu izraz ″figura″ označava svaku figuru osim pješaka.

C.2. Svaka figura označava se prvim slovom svog imena, pisanim velikim slovom.

Primjer: K = king, Q = queen, R = rook, B = bishop, N = knight. (U slučaju

skakača, iz praktičnih razloga, koristi se oznaka N.)

C.3. Za prvo slovo imena figure svaki igrač može koristiti prvo slovo imena figure koja

se koristi u njegovoj državi. Primjeri: F = fou (lovac na francuskom), L = loper

(lovac na nizozemskom). U štampanim materijalima preporučuje se upotreba sličica

figurica.

C.4. Pješaci se ne označavaju prvim slovom imena nego se prepoznaju upravo po

izostanku takvog slova. Primjeri: e5, d4, a5.

C.5. Osam linija (s lijeva na desno za bijelog, odnosno s desna na lijevo za crnog)

označavaju se malim slovima, redom, a, b, c, d, e, f, g i h.

C.6. Osam redova (od dna do vrha za bijelog, odnosno od vrha do dna za crnog)

numeriraju se, redom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Prema tome, u početnoj poziciji bijele

figure i pješaci smješteni su na prvom i drugom redu, a crne figure i pješaci na

osmom i sedmom redu.

C.7. Kao posljedica prethodnih odredbi svako od 64 polja je nepromjenljivo označeno

jedinstvenom kombinacijom slova i broja.

C.8. Svaki potez figure označava se a) prvim slovom imena te figure i b) oznakom

polja na koje figura dolazi. Između (a) i (b) nema crtice. Primjeri: Be5, Nf3, Rd1.

Kad se radi o pješacima označava se samo dolazno polje. Primjeri: e5, d4, a5.

C.9. Pri uzimanju između a) prvog slova figure o kojoj je riječ i b) dolaznog polja stavlja se oznaka x. Primjeri: Bxe5, Nxf3, Rxd1.

Kada se uzimanje vrši pješakom mora se označiti polazna linija, zatim x, a potom

dolazno polje. Primjeri: dxe5, gxf3, axb5. U slučaju uzimanja "en passant" dolazno polje je polje na kojem pješak konačno ostaje, a uz oznaku dodaje se i "e.p.". Primjer: exd6 e.p.

C.10. Ako dvije iste figure mogu doći na isto polje, onda se figura kojom se igra

označava:

1. Ako su obje figure na istom redu: a) prvim slovom imena figure, b) linijom

polaznog polja, i c) dolaznim poljem;

2. Ako su obje figure na istoj liniji: a) prvim slovom imena figure, b) redom polaznog polja, i c) dolaznim poljem;

Ako su figure na različitim redovima i linijama preporučuje se metoda 1).

Pri uzimanju između b) i c) treba umetnuti x.

Primjeri:

1. dva skakača nalaze se na poljima g1 i e1, jednim od njih igra se na polje

f3: potez se označava ili Ngf3 ili Nef3, ovisno o tome kojim je skakačem igrano;

2. dva skakača nalaze se na poljima g5 i g1, jednim od njih igra se na polje

f3: potez se označava ili N5f3 ili N1f3, ovisno o tome kojim je skakačem igrano;

3. dva skakača nalaze se na poljima h2 i d4, jednim od njih igra se na polje

f3: potez se označava ili Nhf3 ili Ndf3, ovisno o tome kojim je skakačemigrano.

Ako na f3 skakač uzima protivnikovu figuru, prethodni primjeri se mijenjaju

dodavanjem oznake uzimanja x: (1) ili Ngxf3 ili Nexf3, (2) ili N5xf3 ili N1xf3, (3) ili

Nhxf3 ili Ndxf3, ovisno o tome kojim je skakačem igrano.

C.11. Ako dva pješaka mogu uzeti istu figuru ili pješaka, pješak koji uzima označava se sa a) slovom polazne linije, b) oznakom uzimanja x, c) dolaznim poljem. Primjer:

ako su bijeli pješaci na poljima c4 i e4, a crni pješak ili figura na polju d5, oznaka

poteza bijelog je ili cxd5 ili exd5, ovisno o tome kojim se pješakom uzima.

C.12. U slučaju promocije pješaka iza uobičajene oznake poteza pješaka dodaje se

prvo slovo nove figure. Primjeri: d8Q, f8N, b1B, g1R.

C.13. Ponudu remija bi trebalo označiti znakom (=).

Važne kratice su:

0-0 = rokada s topom s polja h1 ili topom s polja h8 (mala rokada)

0-0-0 = rokada s topom s polja a1 ili s topom s polja a8 (velika rokada)

x = uzimanje

+ = šah

++ ili # = mat

e.p. = uzimanje "en passante"

Na obrascu za zapisivanje nije obavezno zapisivati šah, mat ili uzimanje.

Pokazna partija: 1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. d4 exd4 4 .e5 Se4 5. Dxd4 d5 6. exd6e.p. Sxd6 7.

Lg5 Sc6 8. De3+ Le7 9. Sbd2 0-0 10. 0-0-0 Te8 11. Kb1 (=)

D. Igra s ubrzanim završetkom kad sudac nije prisutan

D.1. Kad se igra u skladu sa  članom 10, igrač može reklamirati remi kad na satu ima

manje od dvije minute i prije pada zastavice. Tim je partija završena.

On može reklamirati na temelju činjenice

a) da njegov protivnik ne može dobiti na uobičajeni način, ili

b) da njegov protivnik ne ulaže napor da dobije uobičajenim načinom.

U slučaju (a) igrač mora zapisati završnu poziciju i njegov protivnik ovjeriti potpisom.

U slučaju (b) igrač mora zapisati završnu poziciju i priložiti potpuno ispunjeni obrazac za zapisivanje partija. Protivnik mora ovjeriti i obrazac za zapisivanje partija i završnu poziciju.

Reklamacija se podnosi sucu čija je odluka konačna.

E. Pravila za igru sa slijepim i slabovidnim osobama

E.1. Direktori turnira mogu ova pravila prilagoditi lokalnim uvjetima. U takmičarskom

šahu između šahista koji vide i šahista hendikepiranog vida ("legally blind") bilo

koji od njih može zahtijevati upotrebu dviju šahovskih ploča: obične, za igrače koji

vide, te specijalne za igrače hendikepiranog vida. Specijalna šahovska ploča treba odgovarati slijedećim zahtjevima:

a. da su joj dimenzije najmanje 20 x 20 cm;

b. da su crna polja malo izdignuta;

c. da posjeduje rupicu za učvršćivanje na svakom polju;

d. da svaka figura posjeduje klin koji pristaje u rupicu za učvršćivanje;

e. da su figure tipa Staunton, i uz to crne figure posebno označene.

E.2. Igra se odvija po slijedećim pravilima:

1. Potezi se objavljuju razgovijetno, protivnik potez ponavlja i izvodi na svojoj ploči. Da bi objavljivanje poteza bilo što jasnije predlaže se umjesto odgovarajućih slova, čije oznake su primijenjene u algebarskoj šahovskoj notaciji, upotrijebiti slijedeća imena:

A - Anna

B - Bella

C - Cesar

D - David

E - Eva

F - Felix

G - Gustav

H - Hector

Redovi od bijelog do crnog poprimaju njemačke brojeve:

1 - eins

2 - zwei

3 - drei

4 - vier

5 - fuenf

6 - sechs

7 - sieben

8 - acht

Rokade se objavljuju njemačkim izrazima: "Lange Rochade" (velika rokada) i "Kurze Rochade" (mala rokada).

Figure nose imena: Koenig, Dame, Turm, Laeufer, Springer, Bauer.

2. Na ploči igrača hendikepiranog vida smatra se da je figura taknuta kad je izvađena iz rupice za učvršćivanje.

3. Smatra se da je potez odigran kad je:

a) u slučaju uzimanja, uzeta figura uklonjena s ploče igrača koji je na potezu;

b) figura postavljena u novu rupicu za učvršćivanje;

c) potez objavljen.

Tek se tada ukljućuje protivnikov sat.

Za igrača koji vidi, u smislu odredbi iz stava 2 i 3, vrijede normalna pravila.

4. Igraču hendikepiranog vida dozvoljena je upotreba posebno izvedenog

šahovskog sata. Takav sat posjeduje:

a) brojčanik, opremljen ojačanim kazaljkama, s jednom oznakom na svakih pet minuta, te sa dvije oznake na svakih 15 minuta;

b) zastavicu koja se može lako osjetiti. Treba paziti da zastavica bude tako izvedena da omogućava igraču da osjeti minutnu kazaljku tokom posljednjih 5 minuta punog sata.

5. Šahist hendikepiranog vida treba partiju zapisivati Brailleovim pismom, običnim pismom ili je bilježiti na tonskoj vrpci.

6. Pogrešku nastalu u objavljivanju poteza (lapsus linguae) potrebno je ispraviti odmah i prije nego što je uključen protivnikov sat.

7. Ukoliko se u toku igre na šahovskim pločama pojave različite pozicije to je

potrebno ispraviti uz pomoć kontrolora, te uz korištenje zapisa partije oba igrača. Ukoliko se zapisi ne razlikuju, igrač koji je zapisao ispravan, a odigrao neispravan potez, treba popraviti poziciju u skladu sa zapisom.

8. Ako se nakon pojavljivanja različitih pozicija na pločama utvrdi razlika i u

zapisima igrača, potezi će se vratiti do pozicije u kojoj se zapisi oba igrača podudaraju, a kontrolor treba izvršiti korekcije utrošenih vremena za razmišljanje.

9. Šahist hendikepiranog vida ima mogućnost korištenja pomoćnika čije dužnosti su neke ili sve od navedenih:

a) povlačenje poteza na protivnikovoj ploči;

b) objavljivanje poteza oba igrača;

c) zapisivanje poteza u formular igrača hendikepiranog vida, te ukljućivanje protivnikovog sata (imajući na umu stav 3.c);

d) izvještavanje šahista hendikepiranog vida, samo na njegov zahtjev, o broju odigranih poteza i utrošenom vremenu obojice igrača;

e) reklamiranje prekoračenja vremena za razmišljanje i informiranje kontrolora kad je igrač koji vidi taknuo jednu od svojih figura;

f) obavljanje nužnih formalnosti prilikom prekida partije.

10. Ukoliko šahist hendikepiranog vida ne zahtijeva pomoćnika igrač koji vidi

može koristiti pomoćnika za obavljanje poslova navedenih u stavkama 9.a

i 9.b.

F. Pravila "Chess960"

F.1. Prije partije"Chess960" početna pozicija figura se slučajno postavlja po određenim pravilima. Nakon toga, partija se igra na isti način kao i standardni šah. Što se tiče kretanja figura i pješaka, one imaju svoja uobičajena pravila kretanja, a cilj svakog igrača je matirati protivničkog kralja.

F.2. Zahtjevi za početnu poziciju

Početna pozicija za Chess960 mora poštivati određena pravila. Bijeli pješaci su smješteni na drugom redu, kao i u regularnom šahu. Sve ostale bijele figure se stavljaju slučajnim odabirom na prvi red, ali uz slijedeća ograničenja:

a) kralj se mora nalaziti između dvaju topova,

b) lovci se postavljaju na polja različite boje

c) crne figure se postavljaju simetrično bijelim figurama, kao u regularnom šahu.

Početna pozicija se može postaviti prije partije ili uz pomoć kompjuterskog  programa ili uz pomoć kockica, novčića, karata, isl.

F.3. Pravila za rokiranje u Chess960

a) Chess960 dozvoljava svakom igraču da jednom u partiji odigra rokadu, potez kojim eventualno mogu odigrati kralj i top istovremeno. Međutim, potrebno je dati nekoliko tumačenja standardnih pravila šaha jer standardna pravila predviđaju početni standardni položaj kralja i topova što često u Chess960 nije slučaj.

b) Kako rokirati

Chess960, ovisno o položaju figura prije rokade, izvodi rokadu

jednom od slijedeće četiri metode:

(1) dvopotezna rokada: kretanjem kralja i topa istovremeno;

(2) zamjenska rokada: zamjenom položaja kralja i topa;

(3) rokada s potezom samo kraljem: potezom samo kralja;

(4) rokada s potezom samo topom: potezom samo topa.

Preporuke

1) Kad se igra na stvarnoj ploči protiv ljudskog protivnika, preporučljivo je kralja pomaknuti pokraj ploče uz polje na koje treba doći, zatim topa pomaknuti na njegovo završno mjesto, a tek onda kralja staviti na njegovo završno mjesto.

2) Nakon rokade, završne pozicije kralja i topa su potpuno iste kao u standardnom šahu.

Pojašnjenja

Dakle, nakon rokade na c liniji (zapisane 0-0-0 i znane kao velika rokada u ortodoksnom šahu), kralj se nalazi na c liniji (c1 za bijelog, c8 za crnog), a top na d liniji (d1 za bijelog, d8 za crnog). Nakon rokade na g liniji (zapisane 0-0 i znane kao mala rokada u

ortodoksnom šahu), kralj se nalazi na g liniji (g1 za bijelog, g8 za crnog), a top na f liniji (f1 za bijelog, f8 za crnog).

Bilješke

1) Da bi se izbjegli nesporazumi, moglo bi biti korisno izjaviti "Ja ću sad rokirati" prije rokade.

2) U nekim početnim pozicijama, kralj ili top (ali ne i oba) se ne miču za vrijeme rokade.

3) U nekim početnim pozicijama, rokada je moguća od prvog poteza.

4) Sva polja između kraljevog početnog i dolaznog polja (uključujući i dolazno polje) i sva polja između početnog i dolaznog polja topa (uključujući i dolazno polje), moraju biti prazna, s izuzetkom kralja i topa za rokadu.

5) U nekim početnim pozicijama, neka polja mogu ostati popunjena za vrijeme rokade, a morala bi biti slobodna u standardnom šahu. Na primjer, nakon rokade na c liniji

(0-0-0), moguće je imati figure na a, b i/ili e liniji, a nakon rokade na g liniji (0-0), moguće je imati figure na e i/ili h liniji.

 

Kratke upute u slučaju da treba prekinuti partiju

1. a) Ako partija ne završi do isteka vremena predviđenog za igru, sudac nalaže

igraču koji je na potezu da "kovertira" taj potez. Igrač mora zapisati svoj potez jasnom notacijom na obrazac za zapisivanje partije, svoj i protivnikov obrazac za zapisivanje partije staviti u kovertu, zatvoriti je i tek potom zaustaviti svoj sat bez ukljućivanja protivnikovog sata. Sve dok ne zaustavi sat igrač ima pravo izmijeniti svoj kovertirani potez. Ako igrač, nakon što je sudac obznanio da treba kovertirati, odigra svoj potez na šahovskoj pločii, mora taj isti potez zapisati kao svoj kovertirani potez.

b) Kada igrač na potezu kovertira potez prije završetka seanse smatra se da

je kovertirao potez u vremenu predviđenom za kraj seanse, pa će se njegovo preostalo vrijeme tako i zabilježiti.

2. Na koverti treba naznačiti:

a. imena igrača,

b. pozicija na šahovskoj ploči neposredno prije kovertiranja poteza,

c. vremena koja su utrošili igrači,

d. ime igrača koji je kovertirao potez,

e. redni broj kovertiranog poteza,

f. ponuda remija, ako je ponuda važeća,

g. datum, vrijeme i mjesto igranja nastavka.

3. Sudac mora provjeriti tačnost podataka ispisanih na koverti i odgovoran je za

čuvanje koverte.

4. Ako igrač ponudi remi nakon što je njegov protivnik kovertirao potez, ponuda

vrijedi sve dok je protivnik ne prihvati ili odbaci u skladu sa članom 9.1.

5. Prije nastavka partije treba na šahovskoj pločii postaviti poziciju neposredno prije

kovertiranja poteza, a na satovima treba namjestiti vremena koja su igrači potrošili

do prekida.

6. Ako se prije nastavka partije igrači dogovore za remi, ili jedan od igrača izjavi

sucu da predaje, partija je završena.

7. Koverta se otvara samo kad je prisutan igrač koji treba odgovoriti na kovertirani

potez.

8. Osim u slučajevima navedenim u članovima 5, 6.9 i 9.6, partiju gubi igrač čiji je

zapis kovertiranog poteza:

a. dvosmislen, ili

b. zabilježen tako da stvarno značenje nije moguće utvrditi, ili

c. nemoguć.

9. Ako je u vrijeme zakazano za nastavak:

a. prisutan igrač koji treba odgovoriti na kovertirani potez, koverta se otvara,

zapisani se potez izvodi na šahovskoj pločii i ukljućuje se njegov sat;

b. odsutan igrač koji treba odgovoriti na kovertirani potez, ukljućuje se njegov

sat. Po dolasku igrač može zaustaviti svoj sat i pozvati suca. Koverta se tad otvara, a kovertirani se potez izvodi na šahovskoj ploči i ponovno se ukljućuje njegov sat;

c. odsutan igrač koji je kovertirao potez njegov protivnik ima pravo zapisati svoj potez na obrazac za zapisivanje partije, staviti obrazac u novu kovertu, zaustaviti svoj i uključiti protivnikov sat. Koverta se povjerava na čuvanje sucu, a otvorit će se kada stigne odsutni igrač.

10. Partiju gubi igrač koji na nastavak partije dođe sa zakašnjenjem većim od jednog

sata (osim ako pravila takmičenja propisuju ili sudac odluči drukčije).Međutim, ako je zakasnio igrač koji je kovertirao potez, partija može biti odlučena i na drugi način, ako je:

a. odsutni igrač kovertirao potez kojim je matirao protivnikovog kralja; ili

b. odsutni igrač kovertirao potez kojim je postignut pat, ili potez nakon kojega se na šahovskoj ploči pojavila pozicija opisana u članu 9.6, ili

c. igrač koji je prisutan gubi partiju u skladu sa  članom 6.9.

11. a. Ukoliko nestane koverta koja sadrži kovertirani potez partija će

se nastaviti od pozicije, sa vremenima koja su bila zabilježena u trenutku prekida. Ako se ne mogu utvrditi utrošena vremena satove će namjestiti sudac. Igrač koji je kovertirao potez odigrat će na šahovskoj ploči potez kojeg je, prema svojoj izjavi, kovertirao.

b. Ukoliko je nemoguće ponovno postaviti poziciju prije prekida partije, partija je poništena i mora se igrati nova.

12. Ako na nastavku partije bilo koji od igrača ukaže, prije odigravanja svog prvog

poteza, da je vrijeme netačno namješteno na bilo kojem satu, greška mora biti

ispravljena. Ako se greška ne utvrdi tada partija se nastavlja bez ispravaka, osim

ako sudac smatra da bi posljedice bile previše teške.

13. Trajanje svake seanse nastavka kontrolira se sučevim satom. Vremena početka i

završetka moraju se prethodno objaviti.

 

 

 

 

ŠAHOVSKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

POČETNA

O NAMA

ARHIVA

STATUT

REJTING

PRAVILNICI

SUDIJE

KLUBOVI

LINKOVI

Pravilnik o registraciji          Pravilnik o sudijama     Pravilnik o takmičenju ŠSFBiH     Pravila šaha

 

 

Pravila u doc i pdf formatu možete preuzeti klikom na ikonice