PRAVILNIK ŠAHOVSKOG SAVEZA FEDERACIJE BiH O REGISTRACIJI

ŠAHOVSKIH KLUBOVA I NJIHOVIH ČLANOVA

I UVODNE ODREDBE

                                                            Član 1.
Registraciju šahovskih klubova i njihovih članova obavlja Šahovski savez FBiH.

II REGISTRACIJA KLUBOVA I ČLANOVA

                                                            Član 2.
Pojedinac može biti registrovani član bilo kog kluba u FBiH, prema svom izboru.

                                                            Član 3.
Da bi pojedinac bio registrovani član kluba mora da ispunjava uslov da se na FIDE rejting listi vodi pod BiH ili da je državljanin BiH, ukoliko je nerejtingovani igrač.


                                                            Član 4.
Pored osnovnog uslova iz člana 3, da bi bio registrovan za neki klub u FBiH, igrač mora ispuniti i slijedeće uslove:
- da nije registrovani član drugog kluba u FBiH,
- da nije pod disciplinskom odgovornošću,
- da prilikom prelaska iz jednog kluba u drugi ima urednu ispisnicu

                                                            Član 5.
Klub može registrovati i određeni broj igrača stranih državljana koji se ne nalaze na rejting listi BiH u skladu sa Odlukom Upravnog odbora ŠSFBiH.
 
 

                                                            Član 6.
Pojedinac koji nije bio registrovani član nijednog kluba obavezan je da podnese pristupnicu za klub u koji želi da se učlani. Pristupnica treba da sadrži: prezime, očevo ime i ime, datum i mjesto rođenja, zanimanje, adresu stalnog boravka i izjavu o pristupanju.

                                                            Član 7.
Na zvaničnim takmičenjima i turnirima koje organizuje ŠSFBiH, mogu učestvovati samo registrovani klubovi i pojedinci.

                                                            Član 8.
Registraciju klubova (Prva "A", Prva "B" i Druga liga) kao i igrača kod Šahovskog saveza FBiH obavljaju klubovi.Klub mora dostaviti slijedeća dokumenta:
- zahtjev za registraciju sa nazivom kluba i adresom,
- izvod iz zapisnika sa osnivačke skupštine kluba,
- imena i adrese predsjednika i sekretara kluba,
- fotokopiju rješenja o izvršenom upisu u registar kod nadležnog ministarstva,
- spisak sa najmanje 10 članova sa podacima iz člana 6. ovog Pravilnika,
- dokaz da su ispunjene sve finansijske obaveze prema Šahovskom savezu FBiH. Finansijske obaveze registracije klubova i igrača za takmičarsku godinu prema Šahovskom savezu FBiH u skladu sa Odlukom Upravnog odbora  ŠSFBiH izmiruju Kantonalni šahovski savezi.

                                                            Član 9.
Registracija klubova i njihovih članova vrši se od 1. januara do 28 (29). februara i 01.do 30. juna tekuće godine. Klubovi koji se ne registriraju u predviđenom terminu tekuće godine nemaju pravo nastupa na prvenstvenim ekipnim takmičenjima.
 
Ukoliko klub ne obnovi registraciju ni u drugom registracionom periodu, taj klub i njegovi članovi prestaju da budu članovi ŠSFBiH.
 
Članovi kluba koji je prestao da bude član ŠSFBiH mogu bez ispisnice da se registruju za bilo koji drugi registrovani klub.

                                                            Član 10.
Novoosnovani klubovi i pojedinci koji se prvi put registriraju u ŠSFBiH mogu se registrovati tokom cijele godine.Za novoosnovane klubove koji se registruju izvan registracionog perioda, mogu se registrovati samo slijedeći članovi:
- koji se prvi put registriraju u ŠSFBiH,
 
- članovi klubova koji su rasformirani,
- članovi klubova koji nisu obnovili registraciju ni u drugom registracionom periodu.

                                                            Član 11.
Prilikom obnavljanja registracije klub treba da dostavi spisak članova za registraciju sa opštim podacima navedenim u članu 6. ovog Pravilnika. Spisak se sastoji iz tri dijela:
- spisak članova za koje se registracija obnavlja sa priloženim članskim kartama iz prethodnog perioda,
- spisak članova koji se prvi put registriraju,
- spisak članova koji prelaze iz drugog kluba sa priloženim ispisnicama i takmičarskim knjižicama

                                                            Član 12.
Klub i njegovi članovi će se brisati iz spiska registrovanih klubova:
a) ako se rasformira
b) ako se fuzioniše ili udruži sa drugim klubom,
c) ako je izbrisan iz spiska registrovanih klubova kod nadležnog ministarstva,
d) ako ni u drugom roku ne podnese zahtjev za produženje registracije,
e) ako se naknadno utvrdi netačnost podataka datih kod podnošenja zahtjeva za registraciju.

                                                            Član 13.
Pri spajanju dva ili više klubova u jedan šahovski klub (fuzija), svi registrovani članovi tih klubova zadržavaju ista prava takmičenja za novonastali klub koja su imali do trenutka spajanja. Novonastali klub isključivo igra samo u višem rangu takmičenja, ukoliko su klubovi koji su se spojili bili u različitim rangovima takmičenja. Spajanje će se smatrati punovažno ako je odluka donijeta na zajedničkoj skupštini tih klubova.

III PROMJENA KLUBA - ISPISNICA

                                                            Član 14.
Igrač koji želi da napusti matični klub radi prelaska u drugi klub, podnosi matičnom klubu zahtjev za izdavanje ispisnice.
Zahtjev za izdavanje ispisnice podnosi se najkasnije do 20.  februara odnosno 25. juna tekuće godine.
Zahtjev se šalje preporučenom pošiljkom ili predaje lično matičnom klubu uz ovjeru odgovornog lica.
Za zahtjev poslat preporučenom pošiljkom važi datum žiga pošte kada je poslat zahtjev.
Kopiju zahtjeva igrač obavezno dostavlja, poštom ili lično, kancelariji ŠS FBiH.
Klub je obavezan da svom članu izda ispisnicu u roku od 10 (deset) dana po prijemu zahtjeva, ili da u istom roku dostavi pismenu odluku o odbijanju tog zahtjeva. U oba slučaja klub je dužan da o tome pismeno izvijesti i ŠS FBiH u roku od 10 (deset) dana.

                                                            Član 15.
Ukoliko klub u pogledu izdavanja ispisnice ne postupi po članu 14. ovog Pravilnika, ŠS FBiH smatrat će člana ispisanim po provjeri dokaza da je ispisnicu tražio.

                                                            Član 16.
Ispisnica treba da sadrži:
- naziv kluba koji izdaje ispisnicu,
- prezime i ime lica kome se izdaje ispisnica,
- kategorija koju ima,
- datum izdavanja ispisnice
Ispisnica se radi u tri primjerka, od kojih se jedan primjerak izdaje podnosiocu zahtjeva, jedan ŠS FBiH, a jedan ostaje u arhivi kluba.

                                                            Član 17.
Klub može da odbije izdavanje ispisnice ako je ugovorom, koji je sačinjen između kluba i igrača, igrač vezan za klub za određeni period koji nije istekao.

                                                            Član 18.
Ugovor se može raskinuti i prije ugovorenog roka:
a) Sporazumno – o čemu se u roku od 10 (deset) dana pismeno, potpisano od strane kluba i igrača, obavještava kancelarija Šahovskog saveza FBiH, ili
b) Zahtjevom igrača ili kluba i to:
1. Ukoliko klub ne izvršava obaveze prema igraču utvrđene ugovorom, ili
2. Ukoliko igrač ne izvršava obaveze prema klubu utvrđene ugovorom.
Ako ugovor bude raskinut zbog neispunjavanja obaveza kluba, igrač se može registrovati i bez ispisnice matičnog kluba u narednom prelaznom roku za drugi klub.
Ako ugovor bude raskinut zbog neispunjavanja obaveza igrača prema klubu (nenastupanje na takmičenjima po programu kluba, neizvršavanje trenažnog procesa, neizvršavanje i drugih ugovornih obaveza), takav igrač se ne može registrovati za novi klub bez ispisnice u narednoj takmičarskoj sezoni.

                                                            Član 19.
Zahtjev za raskid ugovora, ukoliko se ne postigne dogovor, klub ili igrač podnose Takmičarskoj komisiji ŠS FBiH, koja je u obavezi da konačnu odluku u prvom stepenu donese u roku od 10 (deset) dana.

                                                            Član 20.
Klub ne može izdati članu ispisnicu u slijedećim slučajevima:
- kad je član pod disciplinskom odgovornošću, odnosno suspenzijom,
- ako je kažnjen vremenskom kaznom zabrane igranja ili vršenja neke funkcije u ŠS FBiH.
Ukoliko klub i pored navedenih razloga u prethodnom stavu izda ispisnicu može biti pozvan na disciplinsku odgovornost.

                                                            Član 21.
Ukoliko član u predviđenom roku dobije odluku o odbijanju ispisnice, a istom je nezadovoljan, ima pravo žalbe Upravnom odboru ŠS FBiH.u roku od 10 (deset) dana od prijema odluke.Odluka Upravnog odbora ŠS FBiH je konačna i na nju nema prava žalbe.

                                                            Član 22.
Član koji se prvi put registruje pri ŠS FBiH stiče pravo igranja na prvenstvenim takmičenjima od dana registracije. Član koji prelazi iz kluba u klub stiče pravo nastupa datumom registracije u ŠS FBiH, pod uslovom da nije nastupao za prethodni klub na zvaničnim ekipnim takmičenjima u okviru ŠS FBiH u toj kalendarskoj godini.

                                                            Član 23.
Ako je utvrđeno da je registracija izvršena nepravilno, na osnovu netačnih podataka, ili pogrešnih podataka u takmičarskoj knjižici, registracija će biti poništena.
U pogledu verifikacije rezultata igrača koji je nepravilno registrovan postupiće se prema Pravilniku ekipnih takmičenja ŠS FBiH.

                                                            Član 24.
Takmičarska knjižica sadrži:
- fotografiju člana (ne starija od šest mjeseci, veličine 3x4cm),
- lične podatke,
 
- naziv i sjedište kluba za koji se registruje,
- datum registracije i registarski broj,
- JMB člana,
- podatke o kategoriji,
- podatke o pravu nastupa,
- rubriku za produžavanje važnosti, odnosno obnovu registracije

                                                            Član 25.
U slučaju da član izgubi takmičarsku knjižicu može da zatraži izdavanje duplikata od Šahovskog saveza FBiH.

                                                            Član 26.
Prilikom registracije kadeta i juniora obavezno je da klub podnese dokaz o starosti dotičnog člana (izvod iz matične knjige rođenih ili lična karta).

IV – ZAVRŠNE ODREDBE

                                                            Član 27.
Kancelarija Šahovskog saveza FBiH dužna je da vodi urednu evidenciju registrovanih igrača i klubova.
Svi podaci o registraciji pojedinaca i klubova, kao i eventualne izmjene moraju biti publikovane na zvaničnom veb-sajtu Šahovskog saveza FBiH najkasnije 10 dana od nastanka promjene.

                                                            Član 28.
Ovaj Pravilnik je usvojen na sjednici Upravnog odbora Šahovskog saveza FBiH održanoj 29.06. 2009. godine i stupa na snagu danom usvajanja.

 

 Broj: 129/09.

Zenica, 06.07. 2009. godine                             Predsjednik Upravnog odobra ŠS FBiH,

                                                                        Muhamed Pašić, dipl.inž.

 

 

 

 

ŠAHOVSKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

POČETNA

O NAMA

ARHIVA

STATUT

REJTING

PRAVILNICI

SUDIJE

KLUBOVI

LINKOVI

Pravilnik o registraciji          Pravilnik o sudijama     Pravilnik o takmičenju ŠSFBiH     Pravila šaha

 

 

Pravilnik u doc i pdf formatu možete preuzeti klikom na ikonice